Rapport om kvinners bruk av alkohol

Størst økning i unge kvinners alkoholforbruk

torsdag 28. mai 2009

Mer info om SIRUS-rapport

Alkoholforbruket blant kvinner har økt de siste tiårene. Forbruket har økt mest blant unge jenter og unge kvinner. I disse gruppene har det også vært en økning i andelen som rapporterer at de ofte har vært beruset. Dette går fram av en ny SIRUS-rapport som bygger på fire serier av ulike spørreundersøkelser.

– Den store og økende andelen av unge kvinner som har vært beruset mer enn 50 ganger indikerer at et høyt alkoholforbruk og beruselse blir stadig mer normalt. Det kan tyde på at drikkemønsteret hos unge kvinner begynner å nærme seg mennenes, selv om unge kvinner fremdeles drikker klart mindre enn unge menn. Unge kvinners opplevde problemer knyttet til alkohol har også økt fra 1998 til 2006, sier forskningsleder Astrid Skretting ved SIRUS som sammen med stipendiat Tord Finne Vedøy har utarbeidet rapporten.

Fire spørreundersøkelser
Rapporten bygger på fire sett av spørreundersøkelser fra SIRUS om bruk av rusmidler i ulike grupper av befolkningen: Ungdom mellom 15 og 20 år, unge voksne i alderen 21 til 30 år, studenter ved Universitetet i Oslo og den voksne befolkningen. Undersøkelsene blant ungdom og voksne har pågått fra 1970-tallet til i dag, mens undersøkelsene blant unge voksne og studenter går fra 1990-tallet til i dag.

Økt forbruk
Et fellestrekk for alle undersøkelsene er at forbruket av alkohol blant kvinner har økt. Etter en periode med stabilt alkoholforbruk fra 1970 til 1990, har det vært en økning de to siste tiårene. Kvinner har relativt sett økt sitt forbruk mer enn menn, men menn drikker fortsatt over dobbelt så mye som kvinner.

Unge kvinners forbruk
Alkoholforbruket er størst blant kvinner under 30 år. Andelen kvinner mellom 20 og 30 år som har vært beruset mer enn 50 ganger har økt fra 35 prosent i 1998 til 47 prosent i 2006. Blant unge menn har den tilsvarende andelen ligget stabilt på ca. 65 prosent.

Størst forbruk i Oslo
Unge kvinner i Oslo drikker mer enn unge kvinner på landsbasis. I Oslo vedvarer bruken av alkohol, også etter de første årene med økonomisk uavhengighet, studietid og økte rettigheter til kjøp av alkohol. På landsbasis er det en tydeligere nedgang i alkoholforbruk med økende alder.

Blandet bilde blant ungdom
Blant jenter mellom 15 og 20 år har det vært en nedgang i andelen som har drukket noen gang fra 90-tallet til i dag, og gjennomsnittlig debutalder har gått opp til omkring 15 år. Det gjennomsnittlige alkoholforbruket har imidlertid steget kraftig fra 1990 til 2007. Det er også flere unge jenter som har opplevd problemer som følge av alkoholbruk.
Idium Portalserveridium webpublisering